KOEPE LAND

Kopen land Koepe land
   
Huis en hof Huis en hof
   
Berg en schuur Berrug en schuur  
   
Honderd gulden Honderd gulden
   
Niet te duur Nie te duur
   

Kriebelen met de vingers  

Kiele kiele kiele